Regulamin serwisu Głowacz Production

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy firmy Głowacz Production dostępny pod adresem www.glowacz.pl prowadzony jest przez Roberta Głowacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Robert Głowacz Ślusarstwo z siedzibą w Rawiczu przy ul. Rzemieślniczej 1a, 63-900 Rawicz, NIP: 6991613295, e-mail: robertglowacz@interia.pl., zwany dalej „Głowacz Production”.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze serwisu internetowego Głowacz Production.
 3. Wszystkie usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Wszelkie zdjęcia oraz wymiary produktów dostępnych na stronie www.glowacz.pl mają wyłącznie charakter poglądowy.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a Głowacz Production następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Głowacz Production.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Głowacz Production jest uprawniony do pobrania od klienta zaliczki. Wysokość zaliczki będzie każdorazowo ustalana przez Głowacz Production. Zaliczka zostanie rozliczona przez Głowacz Production po dokonaniu końcowego odbioru towaru przez klienta.
 8. W przypadku produktów w postaci przyczep możliwy jest wyłącznie osobisty odbiór produktu po wcześniejszym ustaleniu terminu i warunków odbioru z Głowacz Production.
 9. W przypadku produktów w postaci części możliwa jest wysyłka części na adres wskazany przez klienta. Koszty wysyłki zostaną każdorazowo podane przez Głowacz Production i będą zależne od wielkości oraz wagi wysyłanych części.
 10. Zamówienia realizowane są w ciągu 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach, gdy termin będzie się wydłużał, skontaktujemy się indywidualnie.
 11. Wszelkie ceny podane przez Głowacz Production są cenami brutto i zawierają w sobie wszelkie wymagane prawem podatki.
 12. Odpowiedzialność Głowacz Production związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towaru nie obejmuje obowiązku naprawienia szkód  przez Głowacz Production dotyczących spodziewanych przez klienta korzyści, a w szczególności utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy i dobrego imienia klienta itp.
 13. Głowacz Production nie ponosi odpowiedzialności za przydatność dostarczonego zgodnie z zamówienie klienta towaru w stosunku do pożądanych przez klienta celów.
 14. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla Głowacz Production.
 15. Do umów zawieranych pomiędzy Głowacz Production a klientem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 16. W przypadku zwrotu towarów przez klienta będącego konsumentem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2019.134. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrotu towaru w terminie 30 dni.
 17. W pozostałych przypadkach Głowacz Production każdorazowo musi wyrazić zgodę na zwrot zakupionego przez klienta towaru. Zwrot taki każdorazowo będzie wiązał się z koniecznością pokrycia przez klienta kosztów dostawy do Głowacz Production.
 18. Głowacz Production każdorazowo dołączy do danego zamówienia stosowne dokumenty świadczące o jakości dostarczanego towaru, a w szczególności atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, homologacje itp.

Gwarancja

 1. Wszelkie produkty oferowane przez Głowacz Production objęte są 24 miesięczną gwarancją w przypadku zakupu przez konsumentów i 12 miesięczną gwarancją – w przypadku zakupu przez przedsiębiorców.
 2. W przypadku przedsiębiorców Głowacz Production wyłącza rękojmię za wady fizyczne oferowanych produktów.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez klientów wyłącznie w formie pisemnej.
 4. Głowacz Production zastrzega, celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego wymagane jest dostarczenia przez klienta reklamowanego produktu do siedziby Głowacz Production w Rawiczu przy ul. Rzemieślniczej 1a, 63-900 Rawicz. Koszty związane z dostarczeniem i odbiorem reklamowanego towaru ponosi klient.
 5. W przypadku zaistnienia i zgłoszenia przez klienta wady towaru Głowacz Production w terminie do 14 dni w przypadku klienta będącego konsumentem oraz 30 dni w przypadku Klienta będącego przedsiębiorca od daty otrzymania reklamacji podejmie decyzję dotyczącą zasadności złożonej przez klienta reklamacji.
 6. Głowacz Production zastrzega sobie prawo wydłużenia ww. terminu w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest opinia osób trzecich, a w szczególności producentów lub dostawców części składowych towaru lub materiałów, z których produkt został wykonany. W takim przypadku Głowacz Production zobowiązany jest powiadomić klienta o przyczynach wydłużenia ww. terminu.
 7. Odpowiedzialność s Głowacz Production z tytułu wad lub braków ilościowych towarów ograniczona jest wyłącznie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz do wysokości nie przekraczającej wartości reklamowanego przez klienta towaru.  
 8. W przypadku, gdy zgłoszona przez klienta reklamacja towaru okaże się niezasadna Głowacz Production uprawniony jest do obciążenia klienta ewentualnymi kosztami niezasadnej reklamacji, a w szczególności kosztami usługi serwisowej, ekspertyzy itp.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • W serwisie internatowym Głowacz Production pod adresem www.glowacz.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz zamówienia, formularz kontaktowy.
 • Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta produktu do koszyka na stronie www.glowacz.pl.
 • Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu danych wymaganych w formularzu zamówienia, tj. imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), numeru NIP (opcjonalnie), adresu, numeru telefonu, adresu-email, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zamówienie wraz z obowiązkiem zapłaty.
 • Usługa formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, a co za tym idzie ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia.
 • Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wciśnięcia przycisku kontakt na stronie www.glowacz.pl.
 • Wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy następuje po wypełnieniu wymaganych w formularzu kontaktowym danych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, tematu wiadomości oraz treści wiadomości.
 • Usługa formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, a co za tym idzie ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia.